công ty Hoang hai e.a.s.t co.,ltd  đã thiết kế, lắp đặt thành công đồng hồ đếm ngược cho công ty M+W Vietnam Co., Ltd

 

đồng hồ đếm ngược cho M+W Vietnam Co., Ltd