1,800,000

Led gọi số thứ  tự  cho bệnh viện dùng RF không dây.

2,500,000

Gọi số phòng khám bệnh viện