Bảng led hiện thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm,ngày tháng năm

2,400,000

Bảng led hiện thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm,ngày tháng năm