Hiển thị Nhiệt độ 0- 125

1,200,000

Hiển thị Nhiệt độ 0- 125

1,200,000